Music Mondays: EggPlantEgg - All That Wishful Thinking

MUSIC MONDAYS

Every Monday we'll take a look at a recent hit from the growing Taiwanese language music scene. #MusicMondays

ARTIST: EggPlantEgg 茄子蛋

SONG: All That Wishful Thinking | Tsit khuán tsū-tsok-to-tsîng 這款自作多情

ALBUM: We Are Gonna Get Married 我們以後要結婚

Lyrics and translation by: EggPlantEgg

TAIWANESEENGLISH
Tshun-kiu tī oo-oo-àm-àm khiok bê-lâng ê sè-kan
伸勼佇烏烏暗暗卻迷人的世間
Steering through this world of darkness yet not without its charm
Kiat-kó sī iâu-uán
結果是遙遠
The end is far away
Bô-huat lâi hioh-tshuán
無法來歇喘
Hard to catch a break
Khuànn-buē-tio̍h íng-uán
看袂著永遠
The future is too vague
Nā-sī lí iah-bē tshhuē-tio̍h kè-ang ê jîn-suán
若是你猶袂揣著嫁尪的人選
If you still haven’t found the man of your dreams
Guá sîng-tsuân
我成全
Here I’ll be
Ooh ooh
喔喔
Oh oh
Tsı̍t ê lâng tī tsia phû-phû-tîm-tîm
一個人佇遮浮浮沈沈
One of us here, going with the flow
M̄-kánn khuànn thinn-tíng
毋敢看天頂
Keeping your head low
Uàn-thàn tse khuân-kíng
怨嘆這環境
Blaming this damn world
Nn̄g ê lâng tī tsia bô-iàu-bô-kín
兩個人佇遮無要無緊
Two of us here, like it ain’t no big deal
M̄-thang hūn jîn-sing
毋通恨人生
Don’t hate life’s ordeal
He lóng sī thinn kíng
彼攏是天揀
Fortune spins the wheel
Sann ê lâng tī tsia huann-huann-hí-hí
三個人佇遮歡歡喜喜
Three of us here looking all happy
Lóng mài kóng kám-tsîng
攏莫講感情
Don’t stir up feelings
He phò-hāi thuân-înn
彼破壞團圓
Killing the harmony
Guá siūnn-beh tsi̍t-kuá thn̂g-kam-bı̍t-tinn
我想欲一寡糖甘蜜甜
Give me some honey, sugar me sweet
Guá tùi lí tsin-sim
我對你真心
My heart on my sleeve
M̄-thang koh lī-khui
毋通閣離開
Don’t want you to leave
Tse sī tsı̍t ê tsū-tsok-to-tsîng ê sî-tāi
這是一個自作多情的時代
It is an age with so much wishful thinking
Tse sī tsı̍t ê tsū-tsok-to-tsîng ê sî-tāi
這是一個自作多情的時代
It is an age with so much wishful thinking
(Tse sī tsı̍t ê tsū-tsok-to-tsîng ê sî-tāi,
(這是一個自作多情的時代,
Tse sī tsı̍t ê tsū-tsok-to-tsîng ê sî-tāi)
這是一個自作多情的時代)
(It is an age with so much wishful thinking,
It is an age with so much wishful thinking)
(Tse sī tsı̍t ê tsū-tsok-to-tsîng ê sè-kài,
(這是一個自作多情的世界,
Tse sī tsı̍t ê tsū-tsok-to-tsîng ê sóo-tsai)
這是一個自作多情的所在)
(It is a world with so much wishful thinking,
It is a place with so much wishful thinking)
Tse sī lán ê ài-tsîng
這是咱的愛情
This is that love of ours
(Miā-ūn lâi tshòng-tī)
(命運來創治)
(Only fools of fate)
Tsit khuán tsau-that ê jîn-sing
這款蹧蹋的人生
The life none appreciates
(Piànn-sí ài--lí tshiūnn tsiàn-tsing)
(拚死愛你像戰爭)
(Fight for you in love’s crusade)
Lóng sī guá tsū-tsok-tsū-tuan
攏是我自作自端
This is all my own doing
Guá sī huann-hí iū kam-guān
我是歡喜又甘願
I have been glad and willing
Bô lí
無你
You’re gone
Hi-bāng lí ē thiann tio̍h guá phò-tshùi ê sim
希望你會聽著我破碎的心
Hope you could hear the sound of my heart breaking
Siūnn-khí lí ê miâ lí ê iánn lí ê siann
想起你的名你的影你的聲
Thinking of your name, your figure and your voice
Un-jiû ê thâu-tsang
溫柔的頭鬃
That soft hair of yours
Ūi lán ê ài-tsîng tshiùnn-kua
為咱的愛情唱歌
Sing with me, sing for our love

EggPlantEgg 茄子蛋

From left, Ng KiPin (A-bin), A-der Hsieh, A-ren Tsai

EggPlantEgg 茄子蛋 has become a darling of the Taiwanese indie rock scene since their debut album in 2017, Cartoon Character, which garnered them Best New Artist and Best Taiwanese Album in the 2018 Golden Melody Awards (Taiwan’s version of the Grammy’s). Singing primarily in Taiwanese with a sound that merges classic rock with blues and soulful vocals, they’ve taken their unique sound internationally to audiences all over Asia and most recently to SXSW 2019. Their latest album We are Gonna Get Married was just released in September. 

Lead Vocals and Keyboards: Ng KiPin (A-bin) | 黃奇斌
Backing Vocals and Guitar: A-ren Tsai | 蔡鎧任
Backing Vocals and Guitar: A-der Hsieh | 謝耀德


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *