Music Mondays: Enno Cheng - Jade Heart

MUSIC MONDAYS

Every Monday we'll take a look at a recent hit from the growing Taiwanese language music scene. #MusicMondays

ARTIST: Enno Cheng | Tēnn Gî-lông 鄭宜農

SONG: Jade Heart | Gio̍k-á ê Sim  玉仔的心

ALBUM: Jade Heart | Gio̍k-á ê Sim  玉仔的心

TAIWANESEENGLISH
Uî sing-tsûn lâi thua-buâ in tsiām-sî sit-khì liáu kì-tî
為生存來拖磨𪜶暫時失去了記持
Trying to survive as time slowly passes, allowing memories to temporarily fade away
Buē-kì-tit ài-jîn ê siann-im tō tshin-tshiūnn kòo-hiong ê tshân-tsuí
袂記得愛人的聲音就親像故鄉的田水
Forgetting a lover’s sound, just like the fields of one's hometown
Lí put-piàn ê guān-bāng im-bak tī bâng-bâng ê siânn-tshī
你不變的願望 淹沐茫茫的城市
Your unwavering desire, drowning in a vast city
Tān-sī lí phâng-tio̍h gio̍k-á tsò ê sim
但是你捀 著 玉仔做的心
But you hold on to your jade heart
Uì tsit-má khai-sí sī koo-tuann ê liān-si̍p
對這馬開始 是孤單的練習
From now begins an exercise in loneliness
Koo-tuann ê sóo-tsai lóng bô lâng thang thuat-lī
孤單的所在 攏沒人通脫離
This place of loneliness, no one can break free from
Lí phâng-tio̍h gio̍k-á tsò ê sim
你捀著玉仔做的心
You hold on to your jade heart
Tshia lián ti̍t-ti̍t pháng lá-pah siann ti̍t-ti̍t hiáng
車輪直直紡 喇叭聲直直響
Car wheels keep spinning, horns keep blaring
Su-bōo ê hōo-tsuí tī àm-mî tiām-tiām lâm
思慕的雨水 佇暗暝恬恬淋
Longing for the rain that quietly falls in the night
Lí phâng-tio̍h gio̍k-á tsò ê sim
你捧著玉仔做的心
You hold on to your jade heart
Ū tām-po̍h-á bô-nāi tān iû-guân kî-thāi ū-lâng thang khuànn-kìnn
有淡薄仔無奈 但猶原期待 有人通看見
Somewhat reluctant yet still awaiting someone to bear witness
Uî sing-tsûn lâi thua-buâ in tsiām-sî sit-khì liáu kì-tî
為生存來拖磨 𪜶暫時失去了記持
Trying to survive as time slowly passes, allowing memories to temporarily fade away
Buē-kì-tit ài-jîn ê siann-im tō tshin-tshiūnn kòo-hiong ê tshân-tsuí
袂記得愛人的聲音就親像故鄉的田水
Forgetting a lover’s sound, just like the fields of one's hometown
Lí put-piàn ê guān-bāng im-bak tī bâng-bâng ê siânn-tshī
你不變的願望 淹沐茫茫的城市
Your unwavering desire, drowning in a vast city
Tān-sī lí phâng-tio̍h gio̍k-á tsò ê sim
但是你捀 著 玉仔做的心
But you hold on to your jade heart
Lí iû-guân phâng-tio̍h gio̍k-á tsò ê sim
你猶原 捀著玉仔做的心
You keep holding on to your jade heart

Enno Cheng | Tēnn Gî-lông 鄭宜農

Starting her career as an actor and screenwriter, Enno Cheng later branched into music both with the band Tiger Chocolate (猛虎巧克力) and as a solo singer-songwriter. “Jade Heart” was originally written for the ending credits of a public television mini-series called The Coming Through (奇蹟的女兒), an adaptation of a novel dealing with labor issues and working conditions for female workers in the export processing zone during Taiwan’s economic miracle in the 1970s. With its moving lyrics and ethereal melodies, "Jade Heart went" on to be nominated for Best Composition at the 2019 Golden Melody Awards.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *